„Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie” Mt 25,36

Etapy i cele terapii

Program pomocy ludziom bezdomnym i uzależnionym realizowany w Ośrodku „Nowy Początek”

Cele programu:
– nabycie nowej tożsamości opartej o wartości chrześcijańskie
– nabycie umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia i radzenia sobie ze skutkami uzależnienia
– przygotowanie do praktycznego i właściwego funkcjonowania w życiu i społeczeństwie, w tym przygotowanie do pracy zawodowej
– readaptacja osób wykluczonych społecznie
– pomoc w odbudowie zdrowia fizycznego i psychicznego
– przygotowanie do szukania woli Bożej i wejścia w miejsce powołania
– przygotowanie planu dalszego życia po ukończeniu ośrodka

Realizacja celów nastąpi przez całościowe i skoordynowane oddziaływanie resocjalizacyjne na rezydentów, obejmujące terapię zajęciową, pracę wychowawczą i duszpasterstwo.

Narzędzia osiągania celów:
– duszpasterstwo, studiowanie Słowa Bożego i modlitwa, udział w nabożeństwach i społecznościach
– wykłady, warsztaty, literatura, pisanie prac, słuchanie audycji, historii osób, które wyszły z uzależnienia i bezdomności, filmy, zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności ośrodkowej
– regulamin, ergoterapia, szkolenia zawodowe, wykłady, warsztaty z przedsiębiorczości,
– sport, gimnastyka codzienna, zdrowa dieta, zajęcia rekreacyjne, zajęcia relaksacyjne, badania lekarskie, opieka medyczna
– dbanie o higienę osobistą, nabycie umiejętności gospodarowania budżetem, nabycie umiejętności załatwiania spraw urzędowych, nabycie umiejętności poprawnego zachowania się, pełnienie funkcji w ośrodku, motywacja do samokształcenia

Etapy terapii:

Etap 0
Etap 0 trwa 2 tygodnie.
Kandydat przychodzący do ośrodka podpisuje wstępny kontrakt na pobyt w ośrodku. Jest to czas na zaaklimatyzowanie się kandydata w ośrodku, zapoznanie się z regulaminem, a także podjęcie decyzji i wykazanie motywacji do uczestnictwa w programie ośrodka. Na etapie 0 kandydat uczestniczy biernie w zajęciach terapeutycznych z wyjątkiem ergoterapii. Kandydatów obowiązuje bezwzględna abstynencja, zakaz agresji i przeklinania. Kandydatów obowiązuje zakaz prowadzenia indywidualnych rozmów z Podopiecznymi Ośrodka i osobami spoza Ośrodka. Kandydatów obowiązuje zakaz samodzielnego opuszczania ośrodka.
Etap 0 kończy się podpisaniem kontraktu na etap 1.

Etap 1
Etap 1 trwa 3 miesiące.
Osoba rozpoczynająca Etap 1 podpisuje kontrakt na pobyt w ośrodku.
Cele:
– integracja z grupą
– nabycie nawyku samodzielnego dbania o higienę osobistą i zdrowie
– wdrożenie do funkcjonowania zgodnego z regulaminem,
– rozpoznanie i zaakceptowanie problemu uzależnienia przez wychowanka
– rozpoznawanie własnego głodu alkoholowego/narkotykowego
– uczenie się rozróżniania negatywnych i pozytywnych wpływów
– zapoznanie się z przesłaniem Ewangelii,
– gotowość na zmianę życia w oparciu o wartości chrześcijańskie
– eliminowanie nawyków życia osoby uzależnionej
– praca nad jawnością i szczerością
– szukanie pomocy przy rozwiązywaniu konfliktów
– akceptacja innych, liczenie się ze zdaniem drugiego człowieka, podporządkowanie autorytetom, okazywanie szacunku.
– nabywanie umiejętności regulowania swoich stanów emocjonalnych
– obrachunek moralny
– pojednanie się z Bogiem
– aktywny udział we wszystkich zajęciach
Wyjście poza teren Ośrodka z opiekunem.
Możliwość przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych w tygodniu (jedna przychodząca i jedna wychodząca).
Kryteria przejścia na etap 2 – Podopieczny przechodzi na etap drugi jeśli zrealizował cele etapu 1, wywiązuje się z pełnionych obowiązków i funkcji, nie wykazuje agresywnego zachowania, nie kłamie. W innym przypadku, etap 1 może zostać przedłużony.
Etap 1 kończy się podpisaniem kontraktu na Etap 2.

Etap 2
Etap 2 trwa 3 miesiące.
Cele:
– współtworzenie życia grupowego,
-odkrywanie i rozwijanie własnych talentów i zdolności.
-branie odpowiedzialności za czystość i porządek w ośrodku
– współodpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez innych mieszkańców ośrodka
– nabywanie nowej tożsamości – poznawanie i uczenie się akceptowania samego siebie, poznawanie swoich silnych i słabych stron, poznawanie własnych granic
– nabycie umiejętności odcięcia się od innych osób i negatywnych wpływów a także umiejętności chronienia siebie
– aktywne uczestnictwo w zajęciach, pracy terapeutycznej
– rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
– funkcjonowanie w oparciu o zasady szczerości i jawności
– poznawanie i wdrażanie chrześcijańskich zasad życia
-poznawanie Słowa Bożego i prawd biblijnych
– pogłębianie relacji z Bogiem
– utwierdzenie dotychczasowych osiągnięć
– wypracowywanie własnych sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym
– nauka realnego myślenia i planowania
– nauka wczuwania się w problemy i uczucia innych (empatia).
– kształtowanie nawyków radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi
– przygotowanie do pojednania z bliskimi, przebaczenie sobie samemu i innym

Przejście na etap 3 wiąże się z podpisaniem kontraktu na etap 3.
Przysługują dwie rozmowy telefoniczne przychodzące i dwie wychodzące w tygodniu.
Podopiecznemu przysługuje prawo do jednej kawy naturalnej dziennie.
Przepustki rozpoczynają się od półgodzinnego wyjścia poza teren Ośrodka i stopniowo wydłużają się do 8 godzin w trybie indywidualnej decyzji. Po powrocie z przepustki Podopieczny poddawany jest kontroli osobistej pod względem posiadania i zażywania środków odurzających i niedozwolonych.
Kryteria przejścia na Etap 3 – realizacja celów Etapu 2, wypełnianie obowiązków i funkcji Etapu 2.
Etap 2 kończy się podpisaniem kontraktu na 3 etap.

Etap 3
Etap 3 trwa 6 miesięcy.

Podopiecznemu przysługuje prawo do jednej samodzielnej przepustki miesięcznie (48 godzin) i do wolnych wyjść poza teren ośrodka (ustalanych w trybie indywidualnej decyzji kadry). Może dysponować własnymi pieniędzmi stosownie do stanu posiadania.

Cele:
– Przygotowanie do samodzielnego życia.
– Intensywny trening zachowania w realnych warunkach, np. praca poza Ośrodkiem i/lub samodzielne przepustki.
– Pogłębianie realistycznego myślenia i postępowania
– Nauka gospodarowania własnym budżetem
– Aktywność w zakresie rozwoju samego siebie pod względem duchowym, intelektualnym, społecznym itp.
– Wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie z objawami nawrotów
– Współodpowiedzialność za życie społeczności Ośrodka
– Przygotowanie planu na pierwszy okres po wyjściu z Ośrodka.
– Przygotowanie do zamieszkania poza Ośrodkiem.
– opracowanie planu zdrowienia po ukończeniu terapii zamkniętej

Na Etapie 0 i 1 Podopieczny nie może wyjść poza teren ośrodka bez wychowawcy. Nie otrzymuje kieszonkowego ani korespondencji, której treść mogłaby go zachęcić do rezygnacji z leczenia. W czasie wolnym Podopieczny powinien przebywać w świetlicy lub w ogrodzie. Podopieczny może samodzielnie przebywać w pokoju, jedynie za zezwoleniem i po uzgodnieniu tego z kadrą. Ma prawo wypić cztery szklanki herbaty prawdziwej dziennie (z jednej płaskiej łyżeczki). Nie może pić kawy naturalnej. Ewentualne wypowiedzi krytyczne pod adresem ośrodka nie są brane pod uwagę.

Na 2 i 3 etapie Podopieczny zyskuje prawo do picia herbaty bez specjalnych ograniczeń i jednej kawy naturalnej dziennie. Na Etapie 2, po 4,5 miesiąca pobytu, Podopieczny może wyjść samodzielnie na półgodzinny spacer. Kadrze przysługuje prawo wstrzymania przepustek jeśli zagraża to zdrowieniu Podopiecznego. W czasie wolnym Podopieczny może przebywać w swoim pokoju po złożeniu pisemnego uzasadnienia. Uwagi i propozycje Podopiecznych są rozpatrywane.
Kadrze przysługuje prawo do cofnięcia przywilejów w sytuacji, gdy nie służy to dobru podopiecznego.