„Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie.”Mt 25,35

Regulamin

Regulamin Ośrodka „Nowy Początek” w Warszawie

1. Wyrażam dobrowolną gotowość do uczestnictwa w programie Ośrodka, ponieważ potrzebuję pomocy.
2. Przyjmuję do wiadomości, że program terapeutyczny Ośrodka opiera się o wartości chrześcijańskie i prawdy zawarte w Piśmie Świętym jednak moja przynależność wyznaniowa nie jest kryterium przyjęcia do Ośrodka.
3. Zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach i pracach uwzględnionych w programie i planie dnia.
4. Zobowiązuję się zgłaszać na rozmowy indywidualne proponowane przez pracowników Ośrodka, również sam mam możliwość prosić o taką rozmowę.
5. Przyjmuję do wiadomości i obiecuję dostosować się do zasady pełnej jawności i szczerości ponieważ wiem, że prawda prowadzi do wolności, a szczerość jest podstawą do udzielenia mi skutecznej pomocy. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że pracowników Ośrodka obowiązuje tajemnica zawodowa i duszpasterska.
6. Zgadzam się podporządkować zasadom obowiązującym w Ośrodku i nie robić nic, co mogłoby szkodzić dobru społeczności tego Ośrodka, ponieważ uznaję, że wspólnota ludzi która funkcjonuje w oparciu o wartości chrześcijańskie jest czynnikiem uzdrawiającym.

Z powyższych założeń wynikają następujące zobowiązania:

• Podczas pobytu w Ośrodku zobowiązuję się nie posiadać, nie zażywać, nie przekazywać nikomu alkoholu, narkotyków, leków nie przepisanych przez lekarza ani innych środków psychoaktywnych. Złamanie tej zasady powoduje natychmiastowe usunięcie z Ośrodka.
• Zgadzam się na poddanie w dowolnym momencie na żądanie personelu Ośrodka testom na obecność: alkoholu, narkotyków i leków.
• Zobowiązuję się do nie stosowania jakiejkolwiek agresji słownej ani fizycznej. Złamanie tej zasady powoduje natychmiastowe usunięcie z Ośrodka.
• Nie będę używać wulgaryzmów.
• W chwili przyjęcia do Ośrodka rezygnuję z palenia papierosów.
• Podczas pobytu w ośrodku powstrzymam się od jakichkolwiek pozamałżeńskich kontaktów seksualnych i nie będę nawiązywać relacji intymnych z osobami przebywającymi w Ośrodku. Złamanie tej zasady powoduje natychmiastowe usunięcie z Ośrodka.
• Na etapie 0 i 1 nie będę samodzielnie opuszczał terenu Ośrodka, z wyjątkiem wyjść grupowych lub wyjść w towarzystwie opiekuna. Na 2 i 3 etapie mogę opuszczać teren Ośrodka tylko po wcześniejszym uzgodnieniu celu i czasu wyjścia i powrotu z kadrą. Samowolne opuszczenie terenu grozi wydaleniem.
• Na etapie 0 obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia indywidualnych rozmów z podopiecznymi Ośrodka (z wyjątkiem przekazywania poleceń i informacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka) i z osobami spoza Ośrodka.
• Pacjentowi na etapie 0 zostaje przydzielony opiekun z etapu 3.
• Zgodnie z zasadą pełnej jawności zgadzam się dobrowolnie na przegląd wszystkich moich rzeczy osobistych w momencie przyjęcia do Ośrodka.
• Pieniądze, sprzęt grający, inny sprzęt elektroniczny, telefon komórkowy oraz dokumenty osobiste i zdjęcia oddam do depozytu Ośrodka.
• Zgadzam się na kontrolę w mojej obecności przez pracownika Ośrodka mojej korespondencji, rozmowy telefoniczne będę prowadzić w obecności pracownika Ośrodka.
• Pracownik ma prawo w każdej chwili wejść do mojego pokoju i przeprowadzić kontrolę.
• Odwiedziny osób spoza Ośrodka (tylko najbliższa rodzina) będę ustalał i przyjmował po ustaleniu z personelem Ośrodka.
• Lekarstwa przepisane przez lekarza będę stosować tylko za wiedzą i zgodą personelu. Posiadane leki oddaję na przechowanie. Będą one wydawane według zleconej dawki.
• Nie będę prowadzić rozmów dotyczących przeszłego życia poza sytuacjami, kiedy jest to potrzebne w ramach zajęć grupowych i indywidualnych rozmów duszpasterskich.
• Nie będę brać bez zgody personelu Ośrodka jedzenia, środków czystości ani narzędzi czy innych rzeczy stanowiących własność Ośrodka.
• Posiłki będę spożywać w miejscach do tego wskazanych i w wyznaczonych porach.
• Będę utrzymać porządek i czystość w moim pokoju.
• Zobowiązuję się dbać o higienę osobistą: codziennie myć się, golić i zmieniać bieliznę osobistą.
• Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:30.
• Przyjmuję do wiadomości, że muszę za każdym razem gasić światło po opuszczeniu pomieszczenia i zakręcać kran po skorzystaniu z niezbędnej ilości wody.
• Przyjmuję do wiadomości, że społeczność Ośrodka może mi powierzyć funkcje na rzecz społeczności, z których muszę wywiązywać się terminowo i rzetelnie, ponieważ jest to element mojego zdrowienia.
• Przyjmuję do wiadomości, że za wykonana pracę w ramach terapii zajęciowej oraz innych czynności nie przysługuje wynagrodzenie, a wytworzone dobra są własnością Ośrodka, służącą do rozwijania jego działalności.
• Przyjmuję do wiadomości, że za łamanie zakazów (np. agresję słowną, nie wykonanie wyznaczonej mi pracy, nie zgaszenie światła, nie dbanie o higienę osobistą itp.) możliwe jest ponoszenie konsekwencji w formie zadań dodatkowych, w tym możliwość wykonania godziny dodatkowej pracy na rzecz Ośrodka.
• Kadrze przysługuje prawo do cofnięcia przywilejów w sytuacji gdy nie służy to dobru podopiecznego.
• Przyjmuję do wiadomości, że przebywając poza Ośrodkiem mogę kontaktować się z osobami z zewnątrz wyłącznie za zgodą opiekuna.
• Zobowiązuję się do stosowania poleceń pracowników.
• Przyjmuję do wiadomości, że pobyt w Ośrodku jest płatny i wynosi 600 złotych miesięcznie. Odpłatność za pobyt nie jest warunkiem przyjęcia. W przypadku posiadania własnych dochodów zobowiązuję się do pokrywania kosztów pobytu ponieważ wiem, że uczy mnie to brania odpowiedzialności za własne życie.
• Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
• Nie wyrażenie zgody na którykolwiek z punktów regulaminu eliminuje możliwość pobytu w Ośrodku.